bangkok home service bangkok home service
bangkok home service bangkok home service bangkok home service bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projects bangkok home service  projectsโปรแกรม

ราคาปกติ

ราคากลุ่ม

หมายเหตุ1นักเรียนระดับอนุบาล/ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เด็ก

ผู้ใหญ่

นักเรียน

  ครู / ผู้ปกครองจำนวนนักเรียน ขั้นต่ำ 30 คนขึ้นไป
นักเรียน 20 คน ฟรี คุณครู 1 คน
  บริการเจ้าหน้าที่พาชม 1 ท่าน ไม่เสียค่าใช้จ่าย


100

200

50

100


2

 


นักเรียนระดับประถมศึกษา


100
200
60
100


จำนวนนักเรียน ขั้นต่ำ 30 คนขึ้นไป
นักเรียน 20 คน ฟรี คุณครู 1 คน
  บริการเจ้าหน้าที่พาชม 1 ท่าน ไม่เสียค่าใช้จ่าย

 

 

3

 
 นักเรียนระดับมัธยมศึกษา
 
  
  -

 
 200 70


100


จำนวนนักเรียน ขั้นต่ำ 30 คนขึ้นไป
นักเรียน 20 คน ฟรี คุณครู 1 คน
  บริการเจ้าหน้าที่พาชม 1 ท่าน ไม่เสียค่าใช้จ่าย


4


นักศึกษาระดับ ปวช./ปวส./ อุดมศึกษา


-


200


100


100

จำนวนนักเรียน ขั้นต่ำ 30 คนขึ้นไป
บริการเจ้าหน้าที่พาชม 1 ท่าน ไม่เสียค่าใช้จ่าย
*  กรณีคณะนักเรียนในระดับชั้นปวช./ปวส./อุดมศึกษา ไม่ตัด 20 : 1

5

สามเณร / พระสงฆ์60

60บริการอาหารกล่อง + น้ำดื่ม  ราคาเริ่มต้นที่  30 บาท